گالری فیلم

جراحی تومور پاروتید

آندوسکوپی گوش

نشت مایع مغزی نخاع

انسداد بینی در بدو تولد

جراحی زیبایی گوش

جراحی برداشتن لوزه

جراحی پاروتید

جراحی پاروتید

کیست سینوس فکی

تشخیص سنگ لوزه

جراحی لوزه سوم

خارج کردن کیست

درمان سرگیجه

عدم استفاده از گوش پاک کن

جراحی اتواسکلروز

جراحی تومور

تومور هیپوفیز

جراحی بینی

جراحی توده پاروتید

عمل پاروتید

جراحی تیروئید

کنگره بین المللی جراحان گوش

کنگره بین المللی سر و گردن

جراحی شکستگی و جا اندازی بینی

کنگره سر و گردن